Fundacja Inicjatywa B

Statut
Fundacja Inicjatywa B

Statut Fundacji Inicjatywa B

Organizacja pozarządowa wspiera różnorodną działalność kulturalną, edukacyjną oraz medialną, za pomocą tradycyjnych i nowatorskich rozwiązań. Fundacja ma służyć jako narzędzie, umożliwiające rozwój intelektualny oraz artystyczny społeczności lokalnej, ogólnokrajowej oraz międzynarodowej. Nazwa, logo oraz witryna internetowa Fundacji Inicjatywa B stanowią jej własność i nie mogą być przejęte oraz w inny sposób wykorzystywane przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną bez zgody Zarządu Fundacji.

Statut organizacji pozarządowej

Zapoznaj się z poszczególnymi rozdziałami...

Swoje cele Fundacja INICJATYWA B realizuje poprzez działalność nieodpłatną, której przedmiotem jest: 

 • Działalność kształtująca aktywne i twórcze postawy mieszkańców regionu oraz ogółu społeczeństwa.
 • Działalność promująca kulturę, sztukę, tradycje polskie i upowszechnianie dzieł o wysokim poziomie artystycznym.
 • Działalność służąca rozwijaniu pasji, talentów i zainteresowań dzieci i dorosłych.
 • Działalność wspomagająca wszechstronny rozwój społeczny.
 • Działalność na rzecz animacji kultury w środowiskach lokalnych.
 • Działalność na rzecz rozwoju teatru.
 • Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 • Działalność wspierająca rozwój regionu.
 • Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa, w tym szeroko pojęta promocja regionalnych i polskich atrakcji turystycznych i krajoznawczych.
 • Działalność na rzecz zwiększania udziału w kulturze i społecznego w nią zaangażowania.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej.
 • Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy (informacyjnego): nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
  społeczeństwami.
 • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Wspieranie rozwoju i popularyzacja polskiej myśli naukowej, gospodarczej, ekonomicznej, projektowej i artystycznej w Polsce, UE i na świecie.
 • Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Pobudzanie zaplecza biznesowego i instytucjonalnego do wspomagania nowatorskich rozwiązań.
 • Działalność na rzecz wyrównywania szans, w tym integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Działalność na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej.
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 • Budowanie płaszczyzn porozumienia i współpracy pomiędzy projektantami, naukowcami, a przedsiębiorcami poszukującymi sposobów na rozwój swoich przedsięwzięć.
 • Wspieranie młodych talentów.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 • Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności.
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 • Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 • Działalność związana z projektowaniem graficznym oraz animacją 3D
 • Działalność związana z nagrywaniem filmów oraz postprodukcją materiałów audio-wizualnych.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Działalność charytatywna i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Film i animacja

Organizacja spotkań filmowych oraz projekcji materiałów wizualnych oscylujących wokół filmu fabularnego, dokumentalnego, animowanego i innych etiud. Projektowanie oraz produkcja szeroko pojętego obrazu.

Muzyka

Organizacja spotkań muzycznych, koncertów, recitali. Tworzenie własnych aranżacji muzycznych wykorzystywanych w autorskich inicjatywach. Promocja twórczości młodych artystów.

Sztuki wizualne

Działalność związana z projektowaniem, designem, fotografią oraz grafiką 2 i 3D. Realizacja autorskich projektów związanych z wernisażami, branżą wydawniczą, artystyczną i społeczną.

Warsztaty

Projektowanie i organizacja praktycznych form warsztatowych, dedykowanych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów z różnych dziedzin sztuki. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę animatorów.

Historia

Działalność związana z promowaniem i pielęgnowaniem lokalnej historii Miasta i Gminy Żarów. Organizacja wydarzeń kulturalnych o tematyce historycznej.

Interwencje

Aranżowanie wystaw oraz wernisaży outdoorowych. Promowanie początkujących i zaawansowanych twórców kultury. Organizacja i krytyka wystaw ogólnopolskich, współpraca z kuratorami sztuki i muzeami. Prowadzenie różnych interwencji w przestrzeni miasta.

Jeśli chcesz być na bieżąco

Zachęcamy do skorzystania z subskrybcji

Nie udostępniamy Twoich danych innym instytucjom i osobą prywatnym. Twój adres e-mail posłuży do wysłania informacji związanych z działalnością Fundacji Inicjatywa B.