STATUT

Statut Fundacji Inicjatywa B

Organizacja pozarządowa wspiera różnorodną działalność kulturalną, edukacyjną oraz medialną, za pomocą tradycyjnych i nowatorskich rozwiązań. Fundacja ma służyć jako narzędzie, umożliwiające rozwój intelektualny oraz artystyczny społeczności lokalnej, ogólnokrajowej oraz międzynarodowej. Nazwa, logo oraz witryna internetowa Fundacji Inicjatywa B stanowią jej własność i nie mogą być przejęte oraz w inny sposób wykorzystywane przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną bez zgody Zarządu Fundacji.

NA TEJ PODSTAWIE FUNKCJONUJE NASZA ORGANIZACJA

Cele i przedmiot działalności

Swoje cele Fundacja INICJATYWA B realizuje poprzez działalność nieodpłatną, której przedmiotem jest: organizowanie i promowanie wartościowych wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i artystycznych. Organizowanie, wystaw, spotkań, festiwali i innych imprez kulturalnych, w tym imprez o charakterze masowym. Organizowanie wydarzeń o charakterze scenicznym i teatralnym. Organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, dyskusji. Organizowanie wypoczynku w formie obozów. Prowadzenie kursów i szkoleń edukacyjnych. Promocję organizowanych i wspieranych wydarzeń, kulturalnych za pośrednictwem mediów. Przygotowywanie programów i projektów dotyczących działalności statutowej. Pozyskiwanie środków materialnych na swoje cele statutowe. Działalność wydawnicza.

Rozdział I

Działalność kształtująca aktywne i twórcze postawy mieszkańców regionu oraz ogółu społeczeństwa.

Działalność promująca kulturę, sztukę, tradycje polskie i upowszechnianie dzieł o wysokim poziomie artystycznym.

Działalność służąca rozwijaniu pasji, talentów i zainteresowań dzieci i dorosłych.

Działalność wspomagająca wszechstronny rozwój społeczny.

Działalność na rzecz animacji kultury w środowiskach lokalnych.

Działalność na rzecz rozwoju teatru.

Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Działalność wspierająca rozwój regionu.

SZTUKA PASJE ROZWÓJ REGION ANIMACJA

EDUKACJA KOOPERACJA WYCHOWANIE NAUKA

Rozdział II

Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa, w tym szeroko pojęta promocja regionalnych i polskich atrakcji turystycznych i krajoznawczych.

Działalność na rzecz zwiększania udziału w kulturze i społecznego w nią zaangażowania.

Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej.

Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy (informacyjnego): nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.

Rozdział III

Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Wspieranie rozwoju i popularyzacja polskiej myśli naukowej, gospodarczej, ekonomicznej, projektowej i artystycznej w Polsce, UE i na świecie.

Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pobudzanie zaplecza biznesowego i instytucjonalnego do wspomagania nowatorskich rozwiązań.

Działalność na rzecz wyrównywania szans, w tym integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działalność na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej.

Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Budowanie płaszczyzn porozumienia i współpracy pomiędzy projektantami, naukowcami, a przedsiębiorcami poszukującymi sposobów na rozwój swoich przedsięwzięć.

Wspieranie młodych talentów.

Promocja i organizacja wolontariatu.

FORMA WSPIERANIE ORGANIZACJA WOLONTARIAT

PROJEKTOWANIE REJESTRACJA ANIMACJA GRAFIKA FILM

Rozdział IV

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności.

Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Pomoc Polonii i Polakom za granicą.

Działalność związana z projektowaniem graficznym oraz animacją 3D

Działalność związana z nagrywaniem filmów oraz postprodukcją materiałów audio-wizualnych.

Rozdział V

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działalność charytatywna i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Ochrona i promocja zdrowia.

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

AKTYWIZACJA CHARYTATYWNIE EKO ZDROWIE

STATUT FUNDACJI INICJATYWA B

Organizacja pozarządowa wspiera różnorodną działalność kulturalną, edukacyjną oraz medialną, za pomocą tradycyjnych i nowatorskich rozwiązań. Fundacja ma służyć jako narzędzie, umożliwiające rozwój intelektualny oraz artystyczny społeczności lokalnej, ogólnokrajowej oraz międzynarodowej. Nazwa, logo oraz witryna internetowa Fundacji Inicjatywa B stanowią jej własność i nie mogą być przejęte oraz w inny sposób wykorzystywane przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną bez zgody Zarządu Fundacji.

Czym jest statut ? Wraz z ustawą o fundacjach jest to podstawa działania – wyznacza granice, jest bazą, na której fundacja opiera swoją aktywność. Wszelkie działania, prowadzone przez fundację, muszą być zgodne ze statutem (muszą z niego wynikać) i nie mogą mu zaprzeczać.

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument – „konstytucja” organizacji – to pisemnie potwierdzona informacja o zasadach działania Naszej fundacji.