Spotkania z dokumentem, fabułą, animacją i technikami realizacji

„Alchemia kina”, to swoiste wprowadzenie, przygotowanie widzów do aksjologii materiałów filmowych: cinéma vérité, direct cinéma, dokumentu społecznie zaangażowanego, reportażu, obserwacji, animacji tradycyjnej, cyfrowej oraz komputerowej 2D, 2,5D oraz 3D, materiałów fabularnych oraz określonych technik realizacji. Przedsięwzięcie dostosowywane jest do potrzeb uczestników projektu; może składać się ze strony teoretycznej, ale także z praktycznych inicjatyw.

FILM DOKUMENTALNY

Uczestnicy przedsięwzięcia zagłębią się m.in.: w specyfika kina: cinéma vérité i direct cinéma. Przedstawione zostaną schematy, wady i zalety realizacji obrazu dokumentalnego. Ponadto można będzie zetknąć się z prezentacją wybranych materiałów wizualnych z komentarzem, obserwacją dokumentacyjna: obiektywizm, czy subiektywna próba kreowania rzeczywistości, prezentacją wybranych materiałów wizualnych z komentarzem. Polskie i zagraniczne szkoły filmu dokumentalnego, prezentacją wybranych materiałów wizualnych z komentarzem, sekcją porównawczą; warsztat prowadzenia obserwacji dokumentacyjnych, połączonych z reportażem oraz transkrypcją wywiadów narracyjno-biograficznych.

W ramach zajęć prowadzimy następujące warsztaty: storyboarding, scenariusz oraz scenopis – warsztat realizacji filmu dokumentalnego, teoria oscyluje wokół praktyki. Warsztat, jego struktura przyjęła formę linearną, ciągłą.

FILM ANIMOWANY

Autorski program warsztatowy, realizowany przez Fundację Inicjatywa B, zakłada promocję filmów animowanych oraz prostych sposobów tworzenia własnych animacji tradycyjnych. Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę na temat filmu animowanego oraz jego różnorodnych odmian: animacji rysunkowej, wycinankowej, plastelinowej, materiałów sypkich, fotograficznej, komputerowej, lalkowej, ognia oraz światła. Całość dopełnia projekcja multimedialnej prezentacji lub wybranej animacji.

Projekt realizowany jest w ustalonym terminie i miejscu z organizatorem przedsięwzięcia, który zapewnia wszelkie materiały dydaktyczno-techniczne. Całość okraszona jest projekcjami filmowymi (produkcjami komercyjnymi i alternatywnymi) oraz stosownym komentarzem, zmieniającym się w interakcję z uczestnikami. Zajęcia praktyczne odbywają się wg odpowiednich rozwiązań technicznych, interesując tym samym nie tylko aktywnych uczestników, ale także tych obserwujących konkretne działania. Dodatkiem do spotkania (ta kwestia ustalana jest wg zapotrzebowania), przeprowadzane są zajęcia związane z udźwiękowieniem filmu animowanego. Całość dostosowana jest do wieku uczestników.

Spotkania warsztatowe składają się z dwóch części. W pierwszej multimedialnej, łatwy do przyswojenia wykład zilustrowany zostanie ciekawymi fragmentami filmowymi, unaoczni to istnienie wielorakiej formy animacji, oraz sposobów jej tworzenia. Drugą odsłoną przedsięwzięcia będzie forma praktyczna, w której dzieci zweryfikują pozyskaną wiedzę przy tworzeniu własnego, krótkiego filmu animowanego, w ustalonej wcześniej z organizatorem technice.

WYBIERZ SWÓJ BLOK TEMATYCZNY

Skontaktuj się z Nami i dobierz tematykę, materiały wizualne oraz scenariusze zajęć do wieku grupy warsztatowej. Wspólnie ustalimy czas trwania warszatatów i sposób ich realizacji. Rób kulturę !

MONTAŻ FILMOWY

„Montaż filmowy” to niezwykle pouczająca wędrówka po trudnym rzemiośle kinematografii, który stanowi podstawę sztuki filmowej – profesjonalnych produkcji wizualnych oraz amatorskich „prób” filmowych. Głębokie przedstawienie tematu, wskazanie technik oraz narzędzi, rodzaje montażu filmowego – to wszystko w teorii i praktyce, kierowane jest dla szerokiego grona odbiorców. Dzieci, młodzież i dorośli zdobędą wiedzę, którą będą mogli przekłuć we własne projekty filmowe, związane z indywidualnymi preferencjami (montaż filmu z wakacji, realizacja projektów szkolnych i akademickich, tworzenie prostych i zaawansowanych dynamicznych prezentacji).

Celem warsztatów teoretyczno-praktycznych , prowadzonych w małych grupach, jest wskazanie narzędzi oraz odpowiednich technik umożliwiających samodzielną pracę związaną z montażem filmowym. Poprzez pracę indywidualną z prowadzącym oraz zespołową interakcją, tajniki pracy na „stole montażowym” staną się inspiracją do tworzenia własnych materiałów audio-wizualnych. Uczestnicy warsztatów poskładają filmy z wakacji, poznają rodzaje montażowe i zabiegi filmowe. Spotkanie zawierające część teoretyczną poświęcone będzie zabiegom filmowym, których istota poparta będzie projekcją materiałów wizualnych; fragmentów, które unaocznią sens stosowania przeróżnych trików, które na celu mają estetyzowanie materiału filmowego.

„Spokojnie to tylko twój film”… spotkanie warsztatowe rozpocznie projekcja wybranych fragmentów filmowych, które przedstawiają konkretne zabiegi i triki filmowe: interakcja z prowadzącym będzie przyczyną interakcji, swoistej dyskusji na temat prezentowanego języka filmowego. Następnie przedstawione zostaną rodzaje montażu filmowego: m. in.: montaż równoległy, przyczynowo-skutkowy, przyspieszony, skojarzeń lub zdarzeń. Warsztatowicze udostępniając swoje materiały filmowe nauczą się obsługi profesjonalnego oprogramowania służące do sklejenia nagrań w finalny materiał filmowy. Zastosują przy tym poznaną wiedzę uwzględniającą zabiegi i plany filmowe, proste efekty specjalne oraz publikację swoich dzieł w mediach strumieniowych.